STATUT
Pierwszego Polsko - Angielskiego Niepublicznego Przedszkola
z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie 
„Akademia Małych Odkrywców”Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
1. Pierwsze Polsko – Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Rogoźnie, ul. Konieczyńskich 53
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Z.P.U.H. „STAMP” Magdalena Krupczyńska, ul. Różana 14, 64-610 Rogoźno
4. Pełna nazwa przedszkola brzmi:
Pierwsze Polsko – Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”

§2
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747).
3 Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych w Rogoźnie,
prowadzonego przez Burmistrza Rogoźna.
4. Niniejszego statutu.

§3
1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz subwencji otrzymywanej z gminy.
2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.
3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu. Za pierwszy dzień nieobecności opłata za wyżywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00 dnia poprzedniego.
5. Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 5-go każdego miesiąca.
6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca. W szczególnych przypadkach ( trudna sytuacja ekonomiczna, powiązania rodzinne) Właściciel ma prawo zwolnić z opłaty czesnego bądź wydłużyć termin płatności.
7. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.
8. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§4
1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Część zajęć przedszkolnych prowadzona jest równolegle w języku polskim i angielskim.

Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§1
Przedszkole z oddziałem żłobkowym realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie i ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 a w szczególności:
1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.
2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.
3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
4. Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci.
5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego.

§2
Do zadań przedszkola należy:
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica - loco parentis.
2. Zapewnianie stymulującego aktywność i rozwój dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.
3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.
4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.
5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.
6. Wspieranie kreatywności dziecka.

Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

Organami przedszkola są:
1. Organ prowadzący i Dyrektor Przedszkola: Magdalena Krupczyńska
2. Rada Pedagogiczna.

§1
Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:
1. Uchwalenie statutu przedszkola.
2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy).
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§2
Dyrektor przedszkola:
1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkole na zewnątrz.
2. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
3. Podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.
4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.
5. Koordynuje opiekę nad dziećmi.
6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
7. Współpracuje z rodzicami.
8. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

§3
Rada Pedagogiczna:
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Przedszkola.
Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania
2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.
2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.
3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.
4. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 2 oddziałach przedszkolnych i 1 oddziale żłobkowym.
5. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
- Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.
- Ogród z wyposażeniem.
- Łazienki dla dzieci i personelu.
- Szatnię.
- Kuchnię.
- Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.
7. Przedszkole może poszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
8. Przedszkole zapewnia dzieciom dowóz i przywóz dzieci do i z przedszkola pod opieką wychowawców przedszkolnych. Usługę tę świadczy profesjonalna firma transportowa.

Rozdział V
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§1
1. Przedszkole z oddziałem żłobkowym sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku 1- 6 lat.
2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
- właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
- poszanowania godności osobistej,
- szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

§2
Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:
1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.
2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,
3. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

Rozdział VI
PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
- Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.
- Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.
- Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.
- Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.
- Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
- Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.
- Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.
- Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.
- Własne doskonalenie zawodowe.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
- Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.
- Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.
- Włączenia ich w działalność przedszkola.
5. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

Rozdział VII
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, pracownik sekretariatu, personel sprzątający, woźny
Do ich zadań należą:
1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości
2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych
4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
5. Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola

Rozdział VIII
RODZICE

§1
Rodzice mają prawo do:
1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.
2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.
3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.
4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.
5. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

§2
Rodzice mają obowiązek:
1. Przestrzegania niniejszego statutu.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.
3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.
4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
3. Gospodarkę finansową prowadzi się na zasadach określonych w innych przepisach.
4. Nadzór nad działalnością finansową i materialną Szkoły prowadzi osoba prowadząca placówkę.

__________________________________________________________________________________________________

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
o nazwie
PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE
"AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"


I. Miejsce prowadzenia
ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno
tel. 606-824-170
e-mail: krupczynska@przedszkolerogozno.pl
www.przedszkolerogozno.pl

II. Status prawny
Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45,poz.235),
2. Ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (art.5 pkt.5),
3. Wpis do rejestru żłobków gminy Rogoźno,
4. Statut żłobka,
5. Regulamin żłobka.

III. Organ założycielski
Magdalena Krupczyńska
ul. Różana 14
64-610 Rogoźno
NIP: 766-115-39-22
REGON: 570330960-00034

IV. Przedmiot działania
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat trzech.

V. Cele i zadania żłobka
1. Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
3. Zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej,
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka,
5. Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa,
6. Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z normami,
7. Współpraca z rodzicami dziecka.

VI. Organizacja
1. Dyrektorem żłobka jest właściciel,
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 17.00.
3. Żłobek dysponuje 12 miejscami dla dzieci,
4. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc,
5. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności,
6. Szczegółowy plan organizacji pracy i godzin pracy żłobka zamieszczony jest w Regulaminie Organizacyjnym żłobka.

VII. Personel żłobka
- właściciel / opiekun
- opiekunki

VIII. Warunki przyjmowania dzieci
1. Właściciel żłobka przyjmuje dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka pobieranej w placówce lub na stronie internetowej żłobka.
2. Przyjęcie dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają rodzice lub prawni opiekunowie w załączniku do umowy przyjęcia dziecka do żłobka.
3. Umowę z rodzicem lub prawnym opiekunem o świadczeniu usług opiekuńczych w żłobku podpisuje właściciel żłobka.
4. Usługi świadczone w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" są odpłatne.

IX. Opłaty za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt (czesne) nie podlegają zwrotowi.
2. Cennik za pobyt dziecka w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" ustala właściciel żłobka.
3. Sposób naliczania opłat oraz obowiązujące stawki za opiekę w żłobku i wyżywienie zawiera Regulamin Organizacyjny Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców".

X. Majątek placówki
1. Budynek w którym mieści się żłobek jest własnością podmiotu, który go utworzył.
2. Teren na którym znajduje się placówka jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.
3. Wyposażenie placówki jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.


Regulamin Organizacyjny
Pierwszego Polsko – Angielskiego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym
w Rogoźnie
„Akademia Małych Odkrywców” - Żłobek


Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Waszych Dzieci.
Prosimy Was o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe
1. Niepubliczny Żłobek o nazwie „Pierwsze Polsko – Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”mieści się przy ul. Konieczyńskich 53 w Rogoźnie i używa skróconej nazwy: „Akademia Małych Odkrywców”.
2. Niepubliczny Żłobek„Akademia Małych Odkrywców” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 2,5 lat.
3. Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Odkrywców” jest czynny w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Bezpieczeństwo Dzieci
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
7. Po okresie nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
8. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
9. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja
10. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka, przybory toaletowe (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżone i krem) i mleko modyfikowane (jeżeli dziecko jeszcze pije mleko). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
11. Organizację zajęć i rytmu dnia określa Ramowy Plan Dnia. Szczegółowy plan dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dzieci.
12. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 8 godzin dziennie względem każdego dziecka (istnieje możliwość dłuższego czasu pobytu).
B- na godziny – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie
13. Informacje dotyczące żywienia: Dziecko może korzystać z posiłku oferowanego w żłobku (rodzice ponoszą opłatę dodatkową za posiłki wg cennika lub rodzice dostarczają posiłki gotowe do podania po ewentualnym podgrzaniu w zależności od potrzeb). Żłobek nie ponosi odpowiedzialności, za jakość posiłków dostarczonych przez rodziców. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci

Odpoczynek
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku.

Opłaty
14. W dniu podpisania umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej, 100 zł – gwarantuje ona dziecku miejsce w Niepublicznym Żłobku. Koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 800 zł. Koszt nie obejmuje wyżywienia - dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 11,00 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie. Koszt pobytu i wyżywienia nie obejmuje kosztów mleka modyfikowanego.
15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.
16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości:
- powyżej 8 godzin w godzinach pracy żłobka 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
- po godz. 17.00 - 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Odkrywców” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio u właściciela.
Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

Postanowienia końcowe
18. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Odkrywców” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Pracownicy Niepublicznego Żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Adres

ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno


Kontakt
  • e-mail dyrektor: 
  • krupczynska@przedszkolerogozno.pl
  • e-mail sekretariat: 
    biuro@przedszkolerogozno.pl
  • tel. 606 824 170

How to develop a site - Check it