STATUT
PIERWSZEGO POLSKO-ANGIELSKIEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE „AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW”


DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1
1. Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym, działającym na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie;
2) Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Rogoźna z dnia 27 sierpnia 2014 r. pod numerem 4 (Zaświadczenie nr OR.4430.1.2014);
3) Niniejszego statutu.

2. Przedszkole nosi nazwę: Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
3. Siedzibą przedszkola jest budynek położony w Rogoźnie (64-610) przy ulicy Konieczyńskich 53, w którym funkcjonują 3 oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Z.P.U.H. STAMP Magdalena Krupczyńska, z siedzibą 64-610 Rogoźno, ul. Różana 14
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
6. Pełna nazwa używana przez przedszkole brzmi jak następuje:
Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
7. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
8. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:
Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
9. Przedszkole posiada logo.

§ 2
Ilekroć w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie:
1. przedszkole – należy przez to rozumieć Pierwsze Polsko-Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
2. nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego przedszkola;
3. rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4. dzieci – należy przez to rozumieć również wychowanków przedszkola, o którym mowa w § 1 ust. 1;
5. podstawa programowa wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy programowej;
6. program wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
7. dyrektor przedszkola – należy przez to rozumieć dyrektora Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
8. ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
9. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)– należy przez to rozumieć program nauczania dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany dla ucznia objętego kształceniem specjalnym;
10. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dyrektora Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”
11. organ prowadzący – należy przez to rozumieć Z.P.U.H. STAMP Magdalena Krupczyńska


DZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Cele i zadania przedszkola

§ 3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, w Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest zorganizowane wsparcie wielostronnego rozwoju dziecka, realizowane w procesie opieki, wychowania i nauczania, które umożliwia dziecku odkrywanie gromadzonych doświadczeniach na drodze wartości jakimi są prawda, dobro i piękno.
3. Przedszkole zapewnia w szczególności:
1) nauczanie i wychowanie w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
2) rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) opiekę, wychowanie i nauczanie odpowiednio do wieku i potrzeb dziecka oraz możliwości przedszkola, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
5) wspomaganie rodziny w jej wychowawczej roli;
6) kształcenie uniwersalnych zasad etycznych i odpowiedzialności za swoje czyny.
4. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk pedagogicznych:
1) zapewnia dziecku pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi
z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
2) organizuje zajęcia rozwijające zdolności dzieci, uwzględniając
w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci;
3) kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w niejednorodnym zespole oraz poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka;
4) udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:
a. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców tego potrzebujących,
b. udzielanie pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,
c. udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem,
d. objęcie dzieci specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną, zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi,
e. współpracę ze specjalistami na terenie przedszkola oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci,
f. prowadzenie obserwacji pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
g. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych,
h. organizację zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci,
i. organizację zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
j. organizację zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne,
k. organizację zajęć o charakterze terapeutycznym,
l. porady i konsultacje.
5) Udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a. rodzicami,
b. poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
c. placówkami doskonalenia nauczycieli,
d. innymi przedszkolami i placówkami,
e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6) konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
7) organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności zapewniają bezpieczeństwo dzieciom;
8) umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
a. tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
b. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
c. tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości;
d. swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
e. swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innych osób.

§ 4
1.Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi:
1) Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale ogólnodostępnym przedszkola.
2) Opieka przedszkola nad dziećmi niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności dziecka.
3) Zakres opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla konkretnego dziecka i jego niepełnosprawności.
4) Po złożeniu w przedszkolu przez rodziców/opiekunów prawnych / dziecka orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje wszystkich nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami, że do danego oddziału uczęszcza dziecko niepełnosprawne.
5) Następnie dokonuje się analizy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym orzeczeniu dla danego dziecka.
6) W trybie pilnym odbywają się wszystkie inne działania przedszkola związane z następstwami analizy, o której mowa w pkt. 5.
7) Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
8) Analiza, o której mowa w pkt 5 odbywa się w zespole powołanym przez dyrektora przedszkola, w skład którego wchodzi:
a) dyrektor przedszkola,
b) logopeda,
b) wychowawcy oddziału.
9) Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań przedszkola i określenie przydziału czynności dla nauczycieli związanych z optymalną opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym, od momentu przybycia dziecka do przedszkola, w czasie pobytu w przedszkolu na zajęciach, podczas przemieszczania się między wszystkimi pomieszczeniami, w czasie spacerów, imprez i wycieczek organizowanych przez przedszkole.
10) W zależności od potrzeb dziecka niepełnosprawnego wyznacza się dodatkowo wsparcie pracownika, będącego lub nie będącego nauczycielem tylko dla tego dziecka (pomoc nauczyciela)
11) Obowiązkiem przedszkola jest zapoznanie:
a) wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w pkt 8 i z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom nie będących nauczycielami, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;
b) samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność, pouczenie dziecka o:
a. zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,
b. częste przypominanie dziecku o zachowaniach minimalizujących zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność,
c) dzieci danego oddziału, do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko o tym fakcie – zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla dziecka w zakresie opieki;
12) Poinformowanie pracowników nie będących nauczycielami o konieczności podejmowania działań opiekuńczych wspierających nauczycieli względem dziecka niepełnosprawnego, jeśli pojawią się takie okoliczności w przedszkolu.
13) Za wykonanie działań wymienionych w pkt 11 a i pkt 12 odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola.
14) Za wykonane działań wymienionych w pkt 11 b i pkt 3 odpowiedzialni są wychowawcy oddziału.
15) Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół,o którym mowa w pkt 8, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
16) Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawności sprzężone opiekę sprawuje dodatkowo zatrudniony w przedszkolu pracownik / pomoc nauczyciela/
17) Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne niepełnosprawności niż określone w pkt. 15, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego:
a) nauczyciele posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych,
b) specjaliści
c) pomoc nauczyciela (w razie zaistniałej potrzeby).
18) Przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym/ dziecka niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w pkt 8, w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym wykonują wychowawcy oddziału, do którego uczęszcza dziecko niepełnosprawne.

§ 5
1. Przedszkole zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego realizuje określone zadania:
1). organizuje warunki sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju dziecka;
2). wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
3). umożliwia dziecku swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
4). umożliwia budowanie systemu wartości, zapewniając wychowywanie, dzięki któremu dziecko orientuje się co jest dobre, a co złe;
5). kształtuje odporność emocjonalną dziecka konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
6). wspiera aktywność dziecka podnosząc poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
7). rozwija umiejętności społeczne dziecka, które są niezbędne w poprawnych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi;
8). stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
9). zapewnia prawidłową organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń oraz udziela pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
10). buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
11). wprowadza dziecko w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
12). kształtuje u dziecka poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
13). zapewnia dziecku lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
14). wzmacnia poczucie wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzebę tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
15). rozwija nawyki i zachowania prowadzące do samodzielności w zakresie dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
16). wykorzystuje naturalne sytuacje do nauczenia dzieci rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, uwzględniając treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
17). buduje wrażliwość dziecka, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, w tym wrażliwość estetyczną;
18). umożliwia poznanie i budowanie systemu wartości, oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
19). tworzy warunki umożliwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, a także prezentowania wytworów swojej pracy;
20). współdziała z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości;
21). tworzy warunki umożliwiające rozwój tożsamości dziecka;
22). umożliwia poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby;
23). rozwija umiejętności społeczne które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi w tym osoby starsze;
24). za zgodą rodziców realizuje treści wychowawcze, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
25). rozwija mechanizmy uczenia się, prowadzące do osiągnięcia przez dziecko poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
26). kształtuje czynności intelektualne oraz odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
27). wspomaga dziecko w rozwijaniu uzdolnień i budowaniu zainteresowania językiem obcym nowożytnym oraz chęcią poznawania innych kultur.
2. Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1). Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole
2). Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole
3). Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.
4). Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań

§ 6
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w szczególności w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej i zawiera:
a) szczegółowe cele edukacyjne;
b) opis zakładanych efektów;
c) materiał edukacyjny do realizacji celów;
d) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
3. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalony w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród gotowych programów opracowanych przez wydawnictwa lub może:
a) zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);
c) zmodyfikować program opracowany przez innego autora.
5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli występuje z wnioskiem o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego do dyrektora przedszkola.
6. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
7. Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy wychowania przedszkolnego, które tworzą przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
8. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego zapisów całej podstawy programowej.
9. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne i zajęcia specjalistyczne dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zostały zaplanowane w IPET, dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka i możliwości modyfikacji IPET.
10. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

§ 7
1. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
2. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym diagnozę dojrzałości szkolnej.
3. Diagnozę (informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej) wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
4. Diagnozę dojrzałości szkolnej opracowują nauczyciele na podstawie prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
5. Ocena gotowości szkolnej powinna uwzględniać te same wymagania w odniesieniu do wszystkich dzieci z uwzględnieniem dostosowanych kryteriów oceny osiągnięć dziecka niepełnosprawnego do jego możliwości psychofizycznych.
6. Nauczyciel diagnozuje czy w możliwym dla konkretnego dziecka zakresie, przy dostosowaniu warunków kształcenia do jego potrzeb, będzie ono w stanie realizować zadania edukacyjne w szkole, np. związane z czytaniem pisaniem, liczeniem, czy poradzi sobie emocjonalnie w nowym środowisku.
Rozdział 3
Podstawowe formy działalności przedszkola

§ 8
1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola.
2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności:
1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą;
2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu;
3) spontaniczna działalność dzieci;
4) proste prace porządkowe;
5) czynności samoobsługowe;
6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu;
7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
8) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

§ 9
1. Aranżacja wnętrza oddziału wspiera proces realizacji celów i zadań przedszkola.
2. W oddziale funkcjonują zorganizowane stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Stałe kąciki zainteresowań to: kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
3. Kąciki zainteresowań czasowe łączą się z omawianą tematyką, aktualnymi świętami lub ze specyfiką przedszkola, np. ekologią, tradycją regionu, problematyką zdrowia.
4. Codziennym elementem pracy z dzieckiem w oddziale jest organizacja zajęć na świeżym powietrzu.

DZIAŁ III
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Ogólne zasady organizacji pracy przedszkola

§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.30- 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
4. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
5. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 11
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne w formie comiesięcznego czesnego.
2. Przedszkole zapewnia wychowankom odpłatne wyżywienie.
3. Dzieci mają możliwość korzystania z czterech posiłków. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie wyceny uzyskanej od firmy cateringowej.
4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, rodzice deklarują w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola i podpisania umowy z przedszkolem. Wszelkie zmiany tej części umowy w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.


§ 12
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba oddziałów może ulegać zmianom w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola.
4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 21.
5. W przedszkolu zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo dzieciom powierzając opiekę oddziału:
1) jednemu nauczycielowi – w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału;
2) dwóm nauczycielom lub więcej – w przypadku powyżej 5 godzinnego czasu pracy.
6. Oprócz nauczyciela, może być zatrudniony dodatkowo pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela.
7. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może ustalić wewnętrznie inną organizację pracy przedszkola, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
8. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
9. Czas prowadzonych zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lata – około 30 minut.

10. Oddziałem wychowanków opiekuje się dwóch nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora przedszkola lub zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.
11. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.
12. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;
13. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który zawiera rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć rozwijających zdolności dzieci prowadzonych przez nauczycieli i specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.
14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.
15. Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
1) sale do zajęć dla oddziałów;
2) łazienki dziecięce;
3) szatnię dziecięcą;
4) gabinety specjalistów;
5) ogród przedszkolny.
16. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zapewniającego im bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora przedszkola.
17. Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
18. Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne, spotkania z twórcami kultury i sztuki.
19. Dzieci rozwijają sprawność fizyczną poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na świeżym powietrzu.
20. Przedszkole może zatrudniać osoby na następujących stanowiskach:
- dyrektor przedszkola
- dyrektor ds. ekonomiczno – administracyjnych
- nauczyciel
- pomoc nauczyciela
- specjaliści
- konserwator urządzeń
- pracownik biurowy
- personel sprzątający

Rozdział 2
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

§ 13
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
1) realizację zadań przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola;
4) współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
5) organizację cyklicznych szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
6) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
7) spełnianie odpowiednich wymogów w zakresie oświetlenia, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń przedszkola, w których przebywają dzieci;
8) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
9) ogrodzenie terenu przedszkola;
10) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
4. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe, w szczególności poprzez:
1) dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

Rozdział 3
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

§ 14
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola najpóźniej do godz. 8.00 Rodzice obowiązani są zgłaszać nieobecność dziecka do godz. 18.00 dnia poprzedniego.
2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami sali itp.
3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim osobistym lub pisemnym zgłoszeniu takiej informacji przez rodziców dziecka do dyrektora lub nauczycielki oddziału.
4. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację zgody na udostępnienie danych osobowych.
5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie nauczycielki okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
7. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
8. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w pkt. 6 podjęte zostaną następujące działania:
1). rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
2). wystosowanie listu do rodziców dziecka;
3). wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądu.
12. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
13. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
14. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.
15. Nauczyciel oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
16. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.

Rozdział 4
Innowacja Pedagogiczna

§ 15
1. Przedszkole z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej „innowacją”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
4. Innowacja może obejmować:
1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne,
2) całe przedszkole lub grupę.
5. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
6. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole. Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
1) celowość prowadzenia innowacji,
2) tematykę,
3) sposób realizacji,
4) zakres innowacji,
5) czas trwania,
6) zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji,
7) przewidywane efekty innowacji.
9. Autorzy (autor) zapoznają nauczycieli z proponowaną innowacją. Innowacja zostaje wprowadzona po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

Rozdział 5
Organizacja zajęć rozwijających zdolności dzieci

§ 16
1. W przedszkolu organizowane są zajęcia rozwijające zdolności dzieci dostępne dla każdego dziecka. Za ich realizację odpowiada dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący.
2. Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli (specjalistów) posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.
3. Organizacja i terminy zajęć rozwijających zdolności dzieci ustalane są przez dyrektora przedszkola.
4. Zajęcia rozwijające zdolności dzieci dla dzieci są finansowane z budżetu organu prowadzącego i nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców.
5. Rodzaj zajęć rozwijających zdolności dzieci, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
6. Nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające zdolności dzieci obowiązuje realizowanie zadań określonych w zakresie obowiązków nauczycieli przedszkola.
7. Czas trwania zajęć rozwijających zdolności dzieci wynosi od 15 do 30 minut w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

Rozdział 6
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 17
1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z:
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;
3) szczególnych uzdolnień;
4) specyficznych trudności w uczeniu się;
5) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
6) choroby przewlekłej;
7) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
8) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
9) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
10) niepowodzeń edukacyjnych;
11) zaburzeń zachowania lub emocji.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele w trakcie bieżącej pracy prowadząc z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z:
1) rodzicami wychowanka;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami i placówkami;
5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
11. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem.
13. Przedszkole współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 7
Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego

§ 18
1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody organu prowadzącego.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.
4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.
7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.
8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8., składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Rozdział 8
Pomoc materialna

§ 19
1. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy, uregulowane jest uchwałą podejmowaną przez Radę gminy.
2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz
3. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1.
4. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.

Rozdział 9
Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola

§ 20
1. Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z nauczycielami może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej co najmniej 30 dni pomimo prób nawiązania kontaktu przedszkola z rodzicami/ opiekunami prawnymi,
2) stwarzania przez dziecko powtarzających się sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania (np. szczególne przejawy agresji).
3) brak wpłat czesnego przez okres 1 miesiąca.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
1) konsultacje z rodzicami,
2) wskazywanie konieczności konsultacji w specjalistycznych instytucjach.
3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców/ opiekunów prawnych lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
2)ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje Dyrektora z rodzicami,
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Rogoźnie, PPP w Rogoźnie),
4) przedstawienie nauczycielom sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka.
4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 10
Zasady odpłatności za przedszkole

§ 21
1. Działalność przedszkola jest finansowana:
- z dotacji gminy Rogoźno
- przez rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
- dotacje od sponsorów, darowizny.
2. W przedszkolu wyżywienie dzieci jest odpłatne.
3. Wysokość czesnego ustala organ prowadzący.
4. Wysokość czesnego może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego. O zmianie wysokości czesnego rodzice informowani są w formie pisemnej.
5. W przypadku zgłoszonej w dniu poprzedzającym dzień nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty za wyżywienie nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: osobiście, telefonicznie sms najpóźniej do godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień nieobecności.
6. Czesne i opłatę za wyżywienie opłacają rodzice z góry za dany miesiąc rozliczeniowy do 10 dnia każdego miesiąca.
7. Opłatę wnosi się przelewem na konto wskazane w umowie.
8. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien powiadomić przedszkole na miesiąc przed rezygnacją w celu zaprzestania naliczania odpłatności.
9. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie wyceny firmy cateringowej. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
10. W przypadku zgłoszonej dzień wcześniej nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności.
11. Pobierana jest opłata administracyjna przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.
12. Opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

Rozdział 11
Współpraca przedszkola z rodzicami

§ 22
1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.
2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.
3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział oraz rodziców. Zebranie z rodzicami organizuje się przynajmniej raz w roku szkolnym.
4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola,
2) organizację zebrań oddziału wg harmonogramu, które pozwalają ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji przedszkolnej dzieci w oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, jego rozwoju i predyspozycji,
3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i psychologicznego,
4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Powitanie wiosny, Dzień Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców,
5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola,
6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną,
7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci,
8) organizację kącika dla rodziców, redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących funkcję informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci i rodziców,
9) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.

§ 23
1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole organizuje spotkania adaptacyjne dla dzieci w celu:
1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;
2) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.
2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznego dziecka.
3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem o:
1) objęcie dziecka nauką religii. Nauka religii w przedszkolu odbywa się na wniosek minimum 13 rodziców.
4. Nauczyciele oddziału na początku każdego roku szkolnego przekazują rodzicom kalendarz roku szkolnego.
5. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora przedszkola.
6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę e-mailową.

DZIAŁ IV
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 24
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) dyrektor ds. ekonomiczno - administracyjnych
2. Głównym celem działania organów przedszkola jest współdziałanie ze sobą, w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, oraz pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

Rozdział 1
Dyrektor przedszkola

§ 25
1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu jej jakości,
b) koordynowanie opieki i wychowania dzieci poprzez i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
c) ochrona praw i godności nauczyciela,
d) ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z założeniami podstawy programowej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
e) przekazywanie nauczycielom na koniec roku szkolnego wniosków i uwag oraz propozycji oskonalenia pracy przedszkola,
f) wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację szkoleń, narad, konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
g) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
h) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej zakończeniu,
i) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
j) współpraca z organem prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego;
2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
a) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola;
c) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego ;
d) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku w ogrodzie przedszkolnym, oraz podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
f) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.;
g) dokonywanie przeglądów technicznych budynku, ich stanu technicznego, urządzeń na placu zabaw, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami prawa;
b) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
c) ustalanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy;
d) przyznawanie dodatku motywacyjnego nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
e) opracowywanie regulaminu pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
f) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
g) wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną.
4. Dyrektor przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego w zakresie określonym ustawami, o których mowa w § 2 pkt 8-10 i przepisami wykonawczymi do ustaw.

Rozdział 2
Dyrektor ds. ekonomiczno - administracyjnych

§ 26
Do obowiązków dyrektora ds. ekonomiczno – administracyjnych należy:
a) sporządzanie sprawozdań,
b) wprowadzanie danych do SIO,
c) redagowanie pism,
d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
e) zaopatrzenie przedszkola w materiały niezbędne do jego funkcjonowania,
f) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych,
g) nadzór i prowadzenie w systemie informatycznym spraw administracyjnych,
h) prowadzenie i modyfikacje strony internetowej,
i) nadzór i zapewnienie utrzymywania właściwego stanu technicznego budynku i urządzeń oraz placu zabaw,
j) przestrzeganie przepisów i nadzór w zakresie ochrony danych osobowych.

Rozdział 3
Zasady współdziałania organów przedszkola
oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi

§ 27
1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
3. Organy przedszkola zobowiązane są współdziałania ze wszystkimi organami przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
6. Przedszkolne organa mogą zapraszać na planowane lub doraźne swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
7. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
8. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej.
9. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
10. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
11. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 31 niniejszego statutu.

§ 28
1. W przypadku sporu między nauczycielem i rodzicami:
1) do dyrektora przedszkola należy prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś ze strony sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1
Nauczyciele

§ 29
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje pedagogiczne do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora przedszkola programami wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicem w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
2) włączania ich w działalność przedszkola.
4. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
2) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem wychowania w przedszkolu;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza gotowości szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Opracowanie analizy gotowości szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, które mogą pomóc:
a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć swoje dziecko,
b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
5) właściwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
6) troska i odpowiedzialność o bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
7) wybór i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania przedszkolnego do użytku lub opracowanie programu;
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
9) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
10) organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
11) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziećmi;
12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu promocję przedszkola;
15) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
17) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
19) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola;
20) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji jakości pracy przedszkola;
21) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda.
6. Do zadań logopedy należy:
1) obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach diagnostycznych;
2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
3) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;
4) współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
5) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
6) prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych;
7) organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;
8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;
9) opieka nad gabinetem logopedycznym.
7. Logopeda prowadzi dziennik zajęć.
8. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§ 30
1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych i naukowych.
2. Zasady etyki zawodowej nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje Kodeks Pracy.
4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
5. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 31
1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
1) przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppoż., odbywać wymagane szkolenia;
2) sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
3) niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
4) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
5) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
6) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
7) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
8) zgłaszać dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola;
9) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;
2. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach rozwijających zdolności dzieci odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

§ 32
1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko zastępcy dyrektora przedszkola. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor przedszkola, przy czym przy powołaniu musi uzyskać opinię rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
2. Zastępca dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem przedszkola.

Rozdział 2
Pracownicy obsługi i administracji

§ 33
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Zapewniają oni sprawne funkcjonowanie przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
2. Pracownicy obsługi w ramach swoich kompetencji włączani są w realizację zadań wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych realizowanych w przedszkolu a w szczególności dotyczących sprawowania opieki, bezpieczeństwa i zdrowia dzieci przebywających w przedszkolu.
3. Do podstawowych obowiązków pracowników należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
3) przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku – wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
6) uprzejme i życzliwe zachowanie w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
7) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy;
8) prowadzenie stosownej dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;
9). Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor placówki.
10) Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 34
1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami grupy. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi
2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego wymagających;
2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola;
3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;
6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;
8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;
9) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
10) przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w czystości;
12) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., zabezpieczanie przed dziećmi środków czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ppoż.;
14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.

§ 35
1. Pracownicy obsługi i administracji przedszkola są zobowiązani do:
1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia, stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;
4) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i prawa pracy;
5) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
6) współpracy z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
7) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
8) troski o ład, porządek oraz mienie przedszkola.

DZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
Rozdział 1
Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu

§ 36
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia, czyli do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym dzieci w wieku przedszkolnym;
2) szacunku dla swoich potrzeb;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych.
5. W przedszkolu wspólnie z dziećmi ustalane są normy zachowania. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegania ustalonych zasad postępowania zgodnych z normami i wartościami współżycia społecznego, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2) traktowania z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
3) aktywnego uczestniczenia w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczycieli;
4) słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;
5) szanowania wytworów pracy kolegów;
6) szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w przedszkolu;
7) dbania o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
8) sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych.
6. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, o którym mowa w § 18.
7. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
8. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor przedszkola.
9. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rozdział 2
Nagrody i kary

§ 37
1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) pochwałą dyrektora przedszkola;
4) nagrodą rzeczową.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:
1) ustną uwagą nauczyciela;
2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;
3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i specjalistów, którzy podejmują decyzję o:
1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;
2) powiadomieniu rodziców dziecka;
3) spotkaniu nauczycieli i specjalistów z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;
4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;
5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

§ 38
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrania dziecka nie mogą być spinane agrafkami ani szpilkami.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory do mycia zębów, worek ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute lub zagubione.

DZIAŁ VII
RODZICE

Rozdział 1
Obowiązki rodziców

§ 39
1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;
4) respektowanie uchwał dyrektora;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
7) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
8) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);
9) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
10)przestrzeganie godzin pracy przedszkola, deklarowanego limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz ramowego rozkładu dnia;
11) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
12) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do przedszkola;
13) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
14) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;
15) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

Rozdział 2
Prawa rodziców

§ 40
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie przedszkola z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w przedszkolu;
5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami;
6) zapoznania się z obowiązującymi w przedszkolu dokumentami
w szczególności ze statutem przedszkola i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w przedszkolu;
7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;
8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
9) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
10) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
11) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;
12) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez przedszkolnych;
13) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
3. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3) angażowania się jako partnerzy w edukacji i wychowaniu ich dzieci w przedszkolu;
4) osobiście włączać się w życie przedszkola ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
5) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia do przedszkola.

DZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał dyrektora.
3. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest poprzez:
1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;
2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola.

§ 42
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją kancelaryjną i odrębnymi przepisami.

§ 43
Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.

Dyrektor:
Magdalena Krupczyńska

__________________________________________________________________________________________________

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
o nazwie
PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE
"AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"


I. Miejsce prowadzenia
ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno
tel. 606-824-170
e-mail: krupczynska@przedszkolerogozno.pl
www.przedszkolerogozno.pl

II. Status prawny
Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45,poz.235),
2. Ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (art.5 pkt.5),
3. Wpis do rejestru żłobków gminy Rogoźno,
4. Statut żłobka,
5. Regulamin żłobka.

III. Organ założycielski
Magdalena Krupczyńska
ul. Różana 14
64-610 Rogoźno
NIP: 766-115-39-22
REGON: 570330960-00034

IV. Przedmiot działania
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat trzech.

V. Cele i zadania żłobka
1. Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
3. Zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej,
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka,
5. Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa,
6. Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z normami,
7. Współpraca z rodzicami dziecka.

VI. Organizacja
1. Dyrektorem żłobka jest właściciel,
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 17.00.
3. Żłobek dysponuje 12 miejscami dla dzieci,
4. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc,
5. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności,
6. Szczegółowy plan organizacji pracy i godzin pracy żłobka zamieszczony jest w Regulaminie Organizacyjnym żłobka.

VII. Personel żłobka
- właściciel / opiekun
- opiekunki

VIII. Warunki przyjmowania dzieci
1. Właściciel żłobka przyjmuje dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka pobieranej w placówce lub na stronie internetowej żłobka.
2. Przyjęcie dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają rodzice lub prawni opiekunowie w załączniku do umowy przyjęcia dziecka do żłobka.
3. Umowę z rodzicem lub prawnym opiekunem o świadczeniu usług opiekuńczych w żłobku podpisuje właściciel żłobka.
4. Usługi świadczone w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" są odpłatne.

IX. Opłaty za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt (czesne) nie podlegają zwrotowi.
2. Cennik za pobyt dziecka w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" ustala właściciel żłobka.
3. Sposób naliczania opłat oraz obowiązujące stawki za opiekę w żłobku i wyżywienie zawiera Regulamin Organizacyjny Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców".

X. Majątek placówki
1. Budynek w którym mieści się żłobek jest własnością podmiotu, który go utworzył.
2. Teren na którym znajduje się placówka jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.
3. Wyposażenie placówki jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.


Regulamin Organizacyjny
Pierwszego Polsko – Angielskiego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym
w Rogoźnie
„Akademia Małych Odkrywców” - Żłobek


Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Waszych Dzieci.
Prosimy Was o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe
1. Niepubliczny Żłobek o nazwie „Pierwsze Polsko – Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”mieści się przy ul. Konieczyńskich 53 w Rogoźnie i używa skróconej nazwy: „Akademia Małych Odkrywców”.
2. Niepubliczny Żłobek„Akademia Małych Odkrywców” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 2,5 lat.
3. Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Odkrywców” jest czynny w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Bezpieczeństwo Dzieci
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
7. Po okresie nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
8. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
9. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja
10. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka, przybory toaletowe (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżone i krem) i mleko modyfikowane (jeżeli dziecko jeszcze pije mleko). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
11. Organizację zajęć i rytmu dnia określa Ramowy Plan Dnia. Szczegółowy plan dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dzieci.
12. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 8 godzin dziennie względem każdego dziecka (istnieje możliwość dłuższego czasu pobytu).
B- na godziny – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie
13. Informacje dotyczące żywienia: Dziecko może korzystać z posiłku oferowanego w żłobku (rodzice ponoszą opłatę dodatkową za posiłki wg cennika lub rodzice dostarczają posiłki gotowe do podania po ewentualnym podgrzaniu w zależności od potrzeb). Żłobek nie ponosi odpowiedzialności, za jakość posiłków dostarczonych przez rodziców. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci

Odpoczynek
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku.

Opłaty
14. W dniu podpisania umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej, 100 zł – gwarantuje ona dziecku miejsce w Niepublicznym Żłobku. Koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 800 zł. Koszt nie obejmuje wyżywienia - dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 11,00 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie. Koszt pobytu i wyżywienia nie obejmuje kosztów mleka modyfikowanego.
15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.
16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości:
- powyżej 8 godzin w godzinach pracy żłobka 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
- po godz. 17.00 - 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Odkrywców” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio u właściciela.
Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

Postanowienia końcowe
18. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Odkrywców” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Pracownicy Niepublicznego Żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Adres

ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno


Kontakt
  • e-mail dyrektor: 
  • krupczynska@przedszkolerogozno.pl
  • e-mail sekretariat: 
    biuro@przedszkolerogozno.pl
  • tel. 606 824 170

Designed with Mobirise ‌

Free Web Site Designing Software