^Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

STATUT I REGULAMIN

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
o nazwie
PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE
"AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"

I. Miejsce prowadzenia
ul. Konieczyńskich 53
64-610 Rogoźno
tel. 606-824-170
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.przedszkolerogozno.pl

II. Status prawny
Niepubliczna jednostka funkcjonująca na podstawie obowiązujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz.U.nr.45,poz.235),
2. Ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (art.5 pkt.5),
3. Wpis do rejestru żłobków gminy Rogoźno,
4. Statut żłobka,
5. Regulamin żłobka.

III. Organ założycielski
Magdalena Krupczyńska
ul. Różana 14
64-610 Rogoźno
NIP: 766-115-39-22
REGON: 570330960-00034

IV. Przedmiot działania
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku od 12 miesięcy do lat trzech.

V. Cele i zadania żłobka
1. Zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
3. Zagwarantowanie dziecku właściwiej opieki pielęgnacyjnej,
4. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dostosowanych do wieku dziecka,
5. Zapewnienie dziecku warunków pełnego bezpieczeństwa,
6. Prowadzenie żywienia dziecka zgodnie z normami,
7. Współpraca z rodzicami dziecka.

VI. Organizacja
1. Dyrektorem żłobka jest właściciel,
2. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 6.30 do 17.00.
3. Żłobek dysponuje 12 miejscami dla dzieci,
4. Rekrutację prowadzi się przez cały rok, dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc,
5. Żłobek działa na zasadzie ogólnej dostępności,
6. Szczegółowy plan organizacji pracy i godzin pracy żłobka zamieszczony jest w Regulaminie Organizacyjnym żłobka.

VII. Personel żłobka
- właściciel / opiekun
- opiekunki

VIII. Warunki przyjmowania dzieci
1. Właściciel żłobka przyjmuje dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka pobieranej w placówce lub na stronie internetowej żłobka.
2. Przyjęcie dziecka do żłobka poprzedzone jest wywiadem z rodzicem lub prawnym opiekunem dotyczącym stanu zdrowia, żywienia, osobowości dziecka, przyzwyczajeń. Informacje o dziecku zamieszczają rodzice lub prawni opiekunowie w załączniku do umowy przyjęcia dziecka do żłobka.
3. Umowę z rodzicem lub prawnym opiekunem o świadczeniu usług opiekuńczych w żłobku podpisuje właściciel żłobka.
4. Usługi świadczone w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" są odpłatne.

IX. Opłaty za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, opłata za pobyt (czesne) nie podlegają zwrotowi.
2. Cennik za pobyt dziecka w Pierwszym Polsko-Angielskim Niepubliczny Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców" ustala właściciel żłobka.
3. Sposób naliczania opłat oraz obowiązujące stawki za opiekę w żłobku i wyżywienie zawiera Regulamin Organizacyjny Pierwszego Polsko-Angielskiego Niepublicznego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie "Akademia Małych Odkrywców".

X. Majątek placówki
1. Budynek w którym mieści się żłobek jest własnością podmiotu, który go utworzył.
2. Teren na którym znajduje się placówka jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.
3. Wyposażenie placówki jest własnością podmiotu, który utworzył żłobek.

 
Regulamin Organizacyjny
Pierwszego Polsko – Angielskiego Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym
w Rogoźnie
„Akademia Małych Odkrywców” - Żłobek

Drodzy Rodzice niniejszy Regulamin powstał przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie Waszych Dzieci.
Prosimy Was o jego wnikliwą lekturę i przestrzeganie.

Informacje podstawowe
1. Niepubliczny Żłobek o nazwie „Pierwsze Polsko – Angielskie Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”mieści się przy ul. Konieczyńskich 53 w Rogoźnie i używa skróconej nazwy: „Akademia Małych Odkrywców”.
2. Niepubliczny Żłobek„Akademia Małych Odkrywców” sprawuje funkcję opiekuńczą oraz wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi w wieku od 1 roku życia do 2,5 lat.
3. Niepubliczny Żłobek „Akademia Małych Odkrywców” jest czynny w godzinach od 6.30 do 17.00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Bezpieczeństwo Dzieci
4. Do odebrania dziecka upoważnieni są Rodzice oraz wskazani przez nich pisemnie opiekunowie.
5. Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka zdrowe dziecko.
7. Po okresie nieobecności dziecka spowodowanej chorobą, rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
8. Dziecko chore lub podejrzane o chorobę nie zostanie przyjęte.
9. Ważne sprawy dotyczące dzieci będą przekazywane bezpośrednio Rodzicom przez Opiekunki z poszanowaniem prawa do prywatności.

Organizacja
10. Rodzice oddając dziecko pod naszą opiekę zobowiązani są dostarczyć ubranka, przybory toaletowe (pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżone i krem) i mleko modyfikowane (jeżeli dziecko jeszcze pije mleko). Rodzic oddając dziecko udziela wszelkich ważnych informacji dotyczących dziecka.
11. Organizację zajęć i rytmu dnia określa Ramowy Plan Dnia. Szczegółowy plan dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb dzieci.
12. Dziecko może zostać zapisane do Niepublicznego Żłobka w:
A- pełnym wymiarze godzin – maksymalnie do 8 godzin dziennie względem każdego dziecka (istnieje możliwość dłuższego czasu pobytu).
B- na godziny – godziny pobytu dziecka uzgadniane indywidualnie z rodzicami.

Żywienie
13. Informacje dotyczące żywienia: Dziecko może korzystać z posiłku oferowanego w żłobku (rodzice ponoszą opłatę dodatkową za posiłki wg cennika lub rodzice dostarczają posiłki gotowe do podania po ewentualnym podgrzaniu w zależności od potrzeb). Żłobek nie ponosi odpowiedzialności, za jakość posiłków dostarczonych przez rodziców. Każdego dnia proponujemy dzieciom 4 posiłki: 1 i 2 śniadanie, obiad, podwieczorek oraz napoje. Szczegóły dotyczące posiłków zostaną omówione z rodzicami, aby uwzględnić indywidualne potrzeby dzieci

Odpoczynek
Każde dziecko posiada oznakowany sprzęt przeznaczony do odpoczynku.

Opłaty
14. W dniu podpisania umowy Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty wpisowej wynoszącej, 100 zł – gwarantuje ona dziecku miejsce w Niepublicznym Żłobku. Koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 500 zł. Koszt nie obejmuje wyżywienia - dzienna stawka żywieniowa w roku szkolnym 2017/18 wynosi 7,50 zł i obejmuje 4 posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek. Wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie. Koszt pobytu i wyżywienia nie obejmuje kosztów mleka modyfikowanego.
15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są wnosić czesne do 5 dnia każdego miesiąca. Brak dokonania opłaty w terminie do 5 dnia miesiąca skutkuje wezwaniem do zapłaty z wyznaczeniem 7-dniowego terminu zapłaty. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy. Ponowne podpisanie umowy zależne jest od ponownego uiszczenia wpisowego.
16. Nieodebranie Dziecka w godzinach pracy żłobka skutkuje pobieraniem dodatkowej opłaty w wysokości:
- powyżej 8 godzin w godzinach pracy żłobka 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
- po godz. 17.00 - 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.
17. Wszelkie opłaty na poczet Niepublicznego Żłobka„Akademia Małych Odkrywców” wnoszone będą przelewem na rachunek bankowy lub gotówką bezpośrednio u właściciela.
Wszelkie opłaty wniesione przez Rodziców/opiekunów są bezzwrotne.

Postanowienia końcowe
18. Rodzice/opiekunowie podpisując umowę powierzenia Dziecka pod opiekę Niepublicznego Żłobka „Akademia Małych Odkrywców” zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Pracownicy Niepublicznego Żłobka zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu oraz do zapewnienia Państwa Dzieciom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do ich rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Copyright 2017  PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE "AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"