^Góra strony
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

STATUT

STATUT

Pierwszego Polsko - Angielskiego Niepublicznego Przedszkola

z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie

Akademia Małych Odkrywców”

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1. Pierwsze Polsko – Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców” zwane dalej przedszkolem jest placówką niepubliczną.

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Rogoźnie, ul. Konieczyńskich 53

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Z.P.U.H. „STAMP” Magdalena Krupczyńska, ul. Różana 14, 64-610 Rogoźno

4. Pełna nazwa przedszkola brzmi:

Pierwsze Polsko – Angielskie Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Żłobkowym w Rogoźnie „Akademia Małych Odkrywców”

 

§2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawy z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 747).

3 Wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych w Rogoźnie,

prowadzonego przez Burmistrza Rogoźna.

4. Niniejszego statutu.

 

§3

1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu oraz subwencji otrzymywanej z gminy.

2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu. Za pierwszy dzień nieobecności opłata za wyżywienie będzie zwracana, jeśli rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godziny 9.00 dnia poprzedniego.

5. Opłaty: za wyżywienie wnosi się z góry w okresach miesięcznych nie później niż do dnia 5-go każdego miesiąca.

6. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5 dnia każdego miesiąca. W szczególnych przypadkach ( trudna sytuacja ekonomiczna, powiązania rodzinne) Właściciel ma prawo zwolnić z opłaty czesnego bądź wydłużyć termin płatności.

7. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ prowadzący.

7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

§4

1. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

2. Część zajęć przedszkolnych prowadzona jest równolegle w języku polskim i angielskim.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§1

Przedszkole z oddziałem żłobkowym realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie i ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 a w szczególności:

1. Zapewnia wszystkim wychowankom bezpieczeństwo i optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka.

3. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.

4. Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci.

5. Realizuje założenia programowe wychowania przedszkolnego określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

6. Rozwija umiejętności językowe w zakresie języka ojczystego oraz języka angielskiego.

 

§2

Do zadań przedszkola należy:

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie nieobecności rodzica - loco parentis.

2. Zapewnianie stymulującego aktywność i rozwój dziecka otoczenia oraz zajęć dydaktycznych.

3. Kształtowanie czynnej postawy dziecka wobec własnego zdrowia, bezpieczeństwa, oraz rozwijanie jego sprawności ruchowej.

4. Wspieranie rozwoju poczucia własnej wartości i szacunku dla innych.

5. Budzenie wrażliwości emocjonalnej oraz świadomości moralnej dziecka ze szczególnym uwzględnieniem interakcji i współpracy dzieci w grupie.

6. Wspieranie kreatywności dziecka.

 

Rozdział III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

Organami przedszkola są:

1. Organ prowadzący i Dyrektor Przedszkola: Magdalena Krupczyńska

2. Rada Pedagogiczna.

 

§1

Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:

1. Uchwalenie statutu przedszkola.

2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.

3. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.

4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy).

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§2

Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

2. Dba o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.

3. Podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola.

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny.

5. Koordynuje opiekę nad dziećmi.

6. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.

7. Współpracuje z rodzicami.

8. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola zadania, określone przez organ prowadzący.

 

§3

Rada Pedagogiczna:

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pedagogicznych oraz Dyrektor Przedszkola.

Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania

2. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 17.00, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest karta zapisu dziecka.

3. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

4. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 2 oddziałach przedszkolnych i 1 oddziale żłobkowym.

5. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:

- Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.

- Ogród z wyposażeniem.

- Łazienki dla dzieci i personelu.

- Szatnię.

- Kuchnię.

- Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola, poza jego terenem w trakcie spacerów i wycieczek.

7. Przedszkole może poszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom dowóz i przywóz dzieci do i z przedszkola pod opieką wychowawców przedszkolnych. Usługę tę świadczy profesjonalna firma transportowa.

 

 

Rozdział V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

§1

1. Przedszkole z oddziałem żłobkowym sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku 1- 6 lat.

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

- właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej

- poszanowania godności osobistej,

- szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania własności

 

§2

Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy uczestników przedszkola w przypadku gdy:

1. zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie przedszkolnej, po wcześniejszych konsultacjach z rodzicami/prawnymi opiekunami.

2. rodzice lub opiekunowie, w sytuacjach które tego wymagają, nie współdziałają z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w zakresie umożliwiającym i tworzącym warunki dla rozwoju dziecka oraz przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego,

3. rodzice lub opiekunowie zalegają z opłatą czesnego do 10. dnia nieopłaconego miesiąca.

 

Rozdział VI

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawcą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

- Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych im wychowanków podczas ich pobytu w przedszkolu, jak i na spacerach i wycieczkach poza terenem placówki.

- Sprzyjanie rozwojowi, zdolnościom i zainteresowaniom dzieci.

- Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej dokumentowanie.

- Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka.

- Współdziałanie z rodzicami/opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.

- Dbanie o estetyczny wygląd sal oraz czystość i bezpieczeństwo zabawek.

- Udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizacja jej postanowień.

- Realizacja zleceń dyrektorów i osób kontrolujących.

- Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektorów przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

- Własne doskonalenie zawodowe.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

- Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci.

- Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

- Włączenia ich w działalność przedszkola.

5. Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych

 

 

Rozdział VII

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

 

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi: pomoc nauczyciela, pracownik sekretariatu, personel sprzątający, woźny

Do ich zadań należą:

1. Zapewnienie sprawnego codziennego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości

2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

3. Zgłaszanie wszelkich braków zaopatrzeniowych

4. Dbanie o czystość w pomieszczeniach zaplecza kuchennego

5. Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor przedszkola

 

 

 

Rozdział VIII

RODZICE

 

§1

Rodzice mają prawo do:

1. Zapoznania się z programami i zadaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w przedszkolu.

2. Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, osiągnięć i potrzeb.

3. Współpracy z nauczycielami w celu wspierania ich dziecka w optymalnym jego rozwoju.

4. Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka.

5. Uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, otwartych uroczystościach i zajęciach adaptacyjnych.

 

§2

Rodzice mają obowiązek:

1. Przestrzegania niniejszego statutu.

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w określonym w statucie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności.

3. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i jego wyżywienie.

4. Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu i jej przyczynie, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych.

 

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3. Gospodarkę finansową prowadzi się na zasadach określonych w innych przepisach.

 

4. Nadzór nad działalnością finansową i materialną Szkoły prowadzi osoba prowadząca placówkę.

Copyright 2017  PIERWSZE POLSKO-ANGIELSKIE NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM W ROGOŹNIE "AKADEMIA MAŁYCH ODKRYWCÓW"